Novinky

Svolání členské schůze spolku TK Trend Ostrava

Správní rada spolku Taneční klub Trend Ostrava IČO 65497945 tímto svolává členskou schůzi spolku (dále jen ČS). ČS se koná dne 14. 4. 2024 od 16.00 hod. v areálu TK Trend Ostrava, Junácká 124, 724 00 Ostrava-Stará Bělá s následujícím programem:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů ČS
 3. Schválení programu jednání
 4. Zpráva o činnosti spolku za uplynulé období
 5. Zpráva o hospodaření a účetní uzávěrce za uplynulé období a její schválení
 6. Volba správní rady spolku
 7. Schválení rozpočtu spolku pro následující období 
 8. Schválení výše základního a rozšířeného členského příspěvku
 9. Organizační zajištění chodu spolku
 10. Usnesení
 11. Závěr

Prezence na ČS bude probíhat dle platných stanov spolku od 15.30 hod. 

Jaromír Riedel – předseda spolku

Sdílejte